تیم شیوه

دفتر طرح و معماری شیوه در سال۹۳ با تلاش تعدادی معمار جوان و با انگیزه که دغدغه‌های مشترکی پیرامون ارتقای کیفیت فضای زندگی از طریق طراحی داشتند، تشکیل شد.
شیوه در حوزه‌های تخصصی معماری، معماری داخلی و ساخت به فعالیت حرفه‌ای مشغول می‌باشد. دغدغۀ ‌‌اصلی شیوه توجه به ابعاد هویتی و معنایی معماری در عین حل مسائل اصلی به کمک طراحی می‌باشد. درگیری شیوه با پروژه‌های متعدد طراحی فضاهای نوین اداری و فضاهای نوآوری‌محور سبب شده تا دغدغه‌های بسیاری در این زمینه‌ها برای پژوهش و فعالیت‌های متعدد در تیم شیوه شکل بگیرد.
از همان سال‌های نخست، پژوهش در کنار طراحی و ساخت از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های شیوه بوده است. شیوه معتقد است اگر طراحی هستۀ مرکزی فعالیت‌های شیوه باشد، ساخت و فعالیت‌های نوآورانه و پژوهشی لایه‌های بعدی فعالیت‌های شیوه محسوب می‌شوند.

مهدی قزل ایاغ

مدیر طراحی، طراح

محمدرضا رحیم زاده

مدیرعامل، طراح

سیدامیر حسینی

مدیر پژوهش، طراح

محمدمهدی صدوقی

طراح

محمدرضا آیت‌اللهی

طراح

شهاب‌الدین فتحی

کمک طراح

مشتریان و کارفرمایان