تیم شیوه

دفتر طرح و معماری شیوه در سال۹۳ با تلاش تعدادی معمار جوان و با انگیزه که دغدغه‌های مشترکی پیرامون ارتقای کیفیت فضای زندگی از طریق طراحی داشتند، تشکیل شد.
شیوه در حوزه‌های تخصصی معماری، معماری داخلی و ساخت به فعالیت حرفه‌ای مشغول می‌باشد. دغدغۀ ‌‌اصلی شیوه توجه به ابعاد هویتی و معنایی معماری در عین حل مسائل اصلی به کمک طراحی می‌باشد. درگیری شیوه با پروژه‌های متعدد طراحی فضاهای نوین اداری و فضاهای نوآوری‌محور سبب شده تا دغدغه‌های بسیاری در این زمینه‌ها برای پژوهش و فعالیت‌های متعدد در تیم شیوه شکل بگیرد.
از همان سال‌های نخست، پژوهش در کنار طراحی و ساخت از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های شیوه بوده است. شیوه معتقد است اگر طراحی هستۀ مرکزی فعالیت‌های شیوه باشد، ساخت و فعالیت‌های نوآورانه و پژوهشی لایه‌های بعدی فعالیت‌های شیوه محسوب می‌شوند.

مهدی قزل ایاغ

طراح

محمدرضا رحیم زاده

موسس و مدیرعامل

سیدامیر حسینی

مدیر پژوهش، طراح

مجید سپهوند

طراح

محمدرضا آیت‌اللهی

مدیر طراح

مهدی ودودی

مدیر ساخت

شهاب‌الدین فتحی

کمک طراح

مصطفی مومنی راد

موسس

مشتریان و کارفرمایان