مسجد دانشگاه شریف

طراحی و بازسازی جداره مسجد دانشگاه شریف

طراحی مسجد دانشگاه شریف بر اساس الگوی مساجد اصیل ایرانی انجام شده و دارای سادگی اسلام پسند و زیبایی خاصی است. کنترل دید و تفکیک مناسب فضاهای داخلی مسجد خواسته اصلی مدیریت مسجد بود و از طرفی زیبایی و حفظ اصالت بصری بنا مسجد نیز اهمیت بالایی داشت. شیوه با توجه نکات مذکور اقدام به طراحی جداره شبستان خواهران مسجد کرده و فضایی جدید در عین هماهنگی با بنای قدیمی به مجموعه اضافه کرده است.

وضعیت

  • ساخته شده

سال

  • 1395

کارفرما

  • مدیریت مسجد دانشگاه شریف